Zbraslav
a její
historie
vzdálená
i
nedávná
je
na těchto
stránkách
již od roku
2003
logo
Zbraslavhistorie.info - stránky o historii městské části Praha - Zbraslav

celkem je registrováno 97 lidí. přihlášení | registrace

Školství

Zbraslavské školy

obecná škola První průmyslová škola v čechách škola

První vyučování na Zbraslavi bylo umístěno do budov kláštera, kde výuku prováděli mniši. Roku 1758 byla vystavěna malá budova č.p.6 (později zahradnický domek), v níž se provozovala škola o jedné třídě. Ta umožňovala vzdělání jak zbraslavským dětem tak i dětem z obcí Zaběhlice, Žabovřesky, Lahovice a Lipence.
V roce 1847 se podařilo zbraslavskou jednotřídní školu za pomoci městské správy rozšířit na dvoutřídní. Druhá třída byla zřízena v domě na náměstí č.p.94 (dnes 466). Později byla přesunuta do domu č.p.20 (dnes 477) v dnešní ulici U Národní galerie.
V roce 1858 za přispění okresního tajemníka Picky byla zřízena třetí třída zbraslavské školy. Umístěna byla v č.p.65 (nyní 622) v dnešní ulici U Malé řeky. Nová školní budova č.p. (dnes 593) byla postavena roku 1869 v dnešní ulici U Lékárny. Pozemek byl zakoupen od knížete Bedřicha Oettingen-Wallersteina za 1000 zl., přičemž stavba stála 12000 zl. Roku 1905 byla otevřena nová budova měšťanské školy. V roce 1934 bylo přistavěno 6 učeben, kotelna a školní jídelna a roku 1936 byla provedena celková adaptace budovy nákladem 110 tis. Kč.
Roku 1835 je na Zbraslavi založena první průmyslová škola v Čechách a v Evropě. Zakladatelem byl vlastník Zbraslavského panství kníže Bedřich Oettingen-Wallerstein. Tuto školu, kde se vyučovalo českým jazykem financoval veškerým svým nákladem. Budovu zdobil knížecí erb a pod ním byl německý nápis „škola kreslířská“ . Určitou dobu byla také provozována v prostorách zámku. Školu navštěvoval mimo jiné také pozdější truhlářský mistr ze Zbraslavi Václav Malý. Podle jeho vzpomínek výuka probíhala po celý rok vždy v neděli, kdy mezi 8 a 10 hodinou se vyučovaly počty a měřičství a mezi 10 a 12 hodinou rýsování a kreslení. Pokročilejší žáci docházeli i v neděli odpoledne a sami se cvičili v kreslení bez dozoru učitele. První zde působící učitel byl Fr. Kukla, který vyučoval podle knih, které sám sepsal. Po něm prováděli výuku počtů zaměstnanci cukrovaru knížete Oettingena a poté absolvent technické školy J. Heerlain. Kreslení vyučoval panský kreslič p. Chlupatý. Žáků bylo zpočátku kolem 30, později se však jejich počet snížil. Okolo roku 1853 jich bylo jen 6. Po smrti zakladatele tato škola, která byla v domě č.p.20, zanikla. V současné době je v tomto objektu zvonařství pana Manouška.
V roce 1880 je na Zbraslavi založena státní odborná škola pletařská. Ta byla zřízena zvláštním kuratoriem tří vládních a tří obecních delegátů. Dostávala státní dotaci 240 zl. Knížete Bedřich Oettingen-Wallerstein poskytl zdarma dílny a skladiště. Obec financovala osvětlení, topení a úklid. Průměrně měla 7 mužských a 5 ženských učňů.
Roku 1881 bylo povoleno zřídit židovské komunitě soukromou německou školu. Německá židovská škola byla provozována v domě čp.129 (dnes 666) zvaném „Stárovna“ v dnešní ulici Košíkářské. Nejvíce žáků měla v letech 1881-1890. Zanikla v roce 1906, kdy jí navštěvovali pouze čtyři žáci.