Zbraslavské kostely

Kostel sv. Jakuba Původně kaple sloužící potřebám kláštera. Po roce 1420, kdy byl rozbořen ještě nedokončený chrám Panny Marie, sloužil jako hlavní klášterní kostel od roku 1784 jako farní. Kostel Sv. Jakuba byl postaven v r. 1650 – 1654 a nahradil zničený gotický chrám. Jedná se o jednoloďní chrám se dvěma kaplemi. Chór má zaklenut barokními křížovými klenbami se štukovou výzdobou. Vnitřní zařízení z r. 1750 pochází z dílny sochaře Ignáce Platzera, obrazy vytvořil Petr Brandl a Karel Škréta. Obraz na hlavním oltáři z r. 1744 je dílo malíře Giovanniho Battisty Piazzetta. V jižní boční kapli je barokní oltář s obrazem Panny Marie Zbraslavské z r.1360 kopií „Madony zbraslavské“, která přestavuje vrcholné dílo českého gotického malířství (originál umístěn v pražské Národní galerii).V lodi kostela stojí pomník Přemysla Oráče od J.Štursy a P. Janáka (z r. 1924) se schránkami lebek králů Václava II. a Václava III. a královny Elišky Přemyslovny.

Kostel sv. Havla Kostel sv. Havla na vrchu Havlín tvoří jednu z daleka viditelných dominant Zbraslavi. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1115. Původně farní kostel se v roce 1784 stal kostelem hřbitovním. Stojí na vrchu Havlín, který je ve starších zápisech nazýván Osek. Kostel je původně románský (zbytky románského zdiva jsou velmi dobře patrné), dnes v barokizované podobě. Významnou památkou je trojdílný dřevěný renesanční oltář, dnes uložený z bezpečnostních důvodů v depozitáři Národní galerie. V blízkosti kostela (východně od apsidy) je zajímavá osmiboká stavba kostnice. Dnes kostel stojí prakticky uprostřed hřbitova.

Husův sbor Stavba je situována v křižovatce ulic Elišky Přemyslovny a Matjuchinovy v horní části Zbraslavi. Husův sbor byl postaven koncem třicátých let na místě bývalého špýcharu arch. Vachatou. Je ukázkou meziválečné architektury s výraznými funkcionalistickými prvky. Součástí stavby je kolumbárium pro ukládání zpopelněných ostatků zemřelých. V kolumbáriu jsou mimo jiné uloženy ostatky významného českého malíře a grafika Maxmiliána Pirnera. více zde