Papírna

První písemnou zprávu, která má vztah k výrobě papíru v Čechách, nalézáme v registru královské kanceláře z doby krále Vladislava II. z let 1498 až 1502. Jde o výpis z konceptu listiny ze dne 24. května 1499, dané v Budíně, podle níž král povoluje mlynáři opata cisterciáckého kláštera ve Zbraslavi Jana, aby „týž mlynář šatuov starých, kteréž k dělání papíru příslušejí, jinam ze země voziti a prodávati nedopúštěl, než sám, aby je kupoval a papier z nich pro obecný užitek země České dělal“. I když jde jen o registraci podle konceptu a není tedy jisto, zda uvedený text je definitivní nebo byla-li listina vůbec vydána, možno předpokládat, že papírna skutečně vznikla, neboť o její podstatné části – o stoupách – máme ještě zprávu ze 17 století. Když totiž nová dávka na papír, uložená za Leopolda mandátem z 15. května 1676 a několikrát zvyšovaná po roce 1690, ztížila situaci papírníků a zabrzdila v důsledku zvýšení cen papíru vývoz, papírníci se bránili memorandy podávanými v jednotlivých územích. Tu také papírník Starého Města pražského Zikmund Steyer podal dne 14. prosince 1696 žádost na české komoře a domáhal se, aby se mu dávka z pražské papírny, kde zpracovává materiál přivážený ze stoup na Zbraslavi, paušalovala na 30 zlatých ročně, aby nebyl nucen odejít do ciziny, jak učinili jiní papírníci, nechavše mnoho papíren pustých. Další osudy této poznané české papírny v 16. a 17. století jsou dosud přes veškerou snahu neznámy. V roce 1999 uplynulo 500. výročí první zmínky o ruční papírně na Zbraslavi