Zbraslavské školy

Roku 1906 byla otevřena nová budova měšťanské školy. V roce 1934 bylo přistavěno 6 učeben, kotelna a školní jídelna a roku 1936 byla provedena celková adaptace budovy nákladem 110 tis. Kč.

První vyučování na Zbraslavi bylo umístěno do budov kláštera, kde výuku prováděli mniši. Roku 1758 byla vystavěna malá budova č.p.6 (později zahradnický domek), v níž se provozovala škola o jedné třídě. Ta umožňovala vzdělání jak zbraslavským dětem tak i dětem z obcí Zaběhlice, Žabovřesky, Lahovice a Lipence.
V roce 1847 se podařilo zbraslavskou jednotřídní školu za pomoci městské správy rozšířit na dvoutřídní. Druhá třída byla zřízena v domě na náměstí č.p.94 (dnes čp. 466). Později byla přesunuta do domu č.p.20 (dnes čp. 477) v dnešní ulici U Národní galerie.
V roce 1858 za přispění okresního tajemníka Picky byla zřízena třetí třída zbraslavské školy. Umístěna byla v č.p.65 (nyní čp. 622) v dnešní ulici U Malé řeky. Nová školní budova č.p.168 (dnes čp.593) byla postavena roku 1869 v dnešní ulici U Lékárny. Pozemek byl zakoupen od knížete Bedřicha Oettingen-Wallersteina za 1000 zl., přičemž stavba stála 12000 zl.
Roku 1873 zbraslavská škola byla rozšířena na čtiřtřídní. Zbraslavská škola byla rozšířena na úplnou pětitřídní obecnou školu v roce 1885. Pro nedostatek prostoru byla jedna třída umístěna v nedlekém domě čp.63 (dnes čp.443 v ulici ELišky Přemyslovny). V roce 1902 byla zřízena měšťanská škola pro chlapce. Třídy byly umístěny částečně v budově obecné školy a z části v budově čp.171 která byla součástí hotelu Vejvoda (dnes čp. 496 v ulici Hauptově).
Roku 1906 byla otevřena nová budova měšťanské školy čp.21 (dnes čp.591 v Hauptově ulici. V tomto roce byla také otevřena měšťanská škola pro dívky, pod společným vedením se školou chlapecku.
V roce 1934 bylo přistavěno 6 učeben, kotelna a školní jídelna a roku 1936 byla provedena celková adaptace budovy nákladem 110 tis. Kč.

Roku 1835 je na Zbraslavi založena první průmyslová škola v Čechách a v Evropě. Zakladatelem byl vlastník Zbraslavského panství kníže Bedřich Oettingen-Wallerstein. Tuto školu, kde se vyučovalo českým jazykem financoval veškerým svým nákladem. Budovu zdobil knížecí erb a pod ním byl německý nápis „škola kreslířská“ . Určitou dobu byla také provozována v prostorách zámku. Školu navštěvoval mimo jiné také pozdější truhlářský mistr ze Zbraslavi Václav Malý. Podle jeho vzpomínek výuka probíhala po celý rok vždy v neděli, kdy mezi 8 a 10 hodinou se vyučovaly počty a měřičství a mezi 10 a 12 hodinou rýsování a kreslení. Pokročilejší žáci docházeli i v neděli odpoledne a sami se cvičili v kreslení bez dozoru učitele. První zde působící učitel byl Fr. Kukla, který vyučoval podle knih, které sám sepsal. Po něm prováděli výuku počtů zaměstnanci cukrovaru knížete Oettingena a poté absolvent technické školy J. Heerlain. Kreslení vyučoval panský kreslič p. Chlupatý. Žáků bylo zpočátku kolem 30, později se však jejich počet snížil. Okolo roku 1853 jich bylo jen 6. Po smrti zakladatele tato škola, která byla v domě č.p.20, zanikla. V současné době je v tomto objektu zvonařství pana Manouška.

V roce 1880 je na Zbraslavi založena státní odborná škola pletařská. Ta byla zřízena zvláštním kuratoriem tří vládních a tří obecních delegátů. Dostávala státní dotaci 240 zl. Knížete Bedřich Oettingen-Wallerstein poskytl zdarma dílny a skladiště. Obec financovala osvětlení, topení a úklid. Průměrně měla 7 mužských a 5 ženských učňů.
Roku 1881 bylo povoleno zřídit židovské komunitě soukromou německou školu. Německá židovská škola byla provozována v domě čp.129 (dnes 666) zvaném „Stárovna“ v dnešní ulici Košíkářské. Nejvíce žáků měla v letech 1881-1890. Zanikla v roce 1906, kdy jí navštěvovali pouze čtyři žáci. Za I. světové války v roce 1914 přišli na Zbraslav židovští uprchlíci z Haliče. Byla pro ně otevřena škola v domě čp.176 (sučasné čp.411) v dnešní ulici Elišky Přemyslovny. Před koncem války v roce 1918 se uprchlci vrátili zpět a škola zanikla. Se změnou školského systému v roce 1961 se ze zbraslavské školy stává zákadní devítiletá škola. Pro přetrvávající nedostatek prostoru byla škole předána do užívaní budova bývalého okresního soudu a později MNV čp.144 (současné čp. 592) v dnešní ulici Elišky Přemyslovny.

První jednotřídní škola založena roku 1758.Veřejná jednotřídní škola, která umožňovala vzdělání zbraslavským dětem i dětem z blízkého okolí
Roku 1847 byla zbraslavská jednotřídka rozšířena.Zbraslavská jednotřídní škola byla rozšířena o druhou třídu,která byla zřízena v domě čp.94 na náměstí. Na vyobrazení budova u prostřed.
V roce 1858 byla zřízena třetí třída zbraslavské školy.Zřízená třetí třída zbraslavské školy byla umístěna v budově č.p.65 (nyní 622) v dnešní ulici U Malé řeky.
Roku 1869 byla postavena nová školní budova.Nová školní budova č.p. (dnes 593) byla postavena v dnešní ulici U Lékárny.
Roku 1906 byla otevřena nová budova měšťanské školy. Nová školní budova čp. 21 (dnes č.p. 591) v dnešní Hauptově ulici.
Roku 1835 je na Zbraslavi založena první průmyslová škola v Čechách a v Evropě. Škola byla umístěna v domku čp.20 (současné čp.488) v dnešní ulici U Národní galerie.
Roku 1881 bylo povoleno zřídit židovské komunitě soukromou německou školu. Tato škola byla provozována v budově čp.129 (současné čp.666) v dnešní Košíkářské ulici.
v roce 1914 byla zřízena škola pro židovské uprchlíky z Haliče. Byla pro ně otevřena škola v domě čp.176 (sučasné čp.411) v dnešní ulici Elišky Přemyslovny.
v roce 1961 se ze zbraslavské školy stává zákadní devítiletá škola. Školské prostory byly rozšířeny do budovy bývalého okresního soudu a později MNV čp.144 (současné čp. 592) v dnešní ulici Elišky Přemyslovny.